Beleid

Beleid gaat over de doelen die we stellen en de middelen die we inzetten om die doelen te bereiken. Ons beleid is vastgelegd in plannen. Geen boekwerken om in een kast te zetten, maar wegwijzers en gebruiksaanwijzingen voor ons dagelijks werk. We vertellen daarin zo concreet mogelijk welk resultaat we willen bereiken en hoe we daar denken te komen. 

Allereerst is er het strategisch beleidsplan. Daarin stelt WereldKidz zich de vraag: Hoe ziet ons onderwijs er in 2020 uit? Stel dat je dan een school binnenloopt, wat zie je dan? En wat zie je niet meer? Natuurlijk willen we de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst, maar hoe doen we dat op zo'n manier dat ze succesvol zullen zijn? Volgens ons is het vooral belangrijk dat kinderen hun talent ontwikkelen, dat ze zich de vaardigheden van de 21ste eeuw eigen maken en dat we dat samen met de ouders doen. Lees hier ons strategisch beleidsplan.

Verder is er ons schoolplan. Daarin maken we de vertaalslag van het strategisch beleid naar ons schoolbeleid. We beschrijven in het schoolplan hoe we de kwaliteit van ons onderwijs garanderen. Aan de orde komen ons onderwijskundig beleid, ons personeelsbeleid en onze kwaliteitszorg.  We schrijven het schoolplan één keer in de vier jaar en stellen dat jaarlijks bij. Lees hier ons nieuwe schoolplan 2020-2024.  

In de schoolgids, die jaarlijks verschijnt, beschrijven we hoe ons onderwijs is georganiseerd. Het is een gids vol actuele, praktische informatie: over schooltijden en vakanties, over welke juf in welke klas werkt, over de ouderbijdrage enzovoort. Klik hier voor de schoolgids 2023-2024 van De Vlieger

In ons schoolondersteuningsprofiel, staat welke ondersteuning wij als school kunnen bieden en welke grenzen er zijn aan onze ondersteuning. Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel.