MR (medezeggenschapsraad)

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het forum voor ouders en ook leerkrachten om mee te praten en te beslissen over de belangrijkste ontwikkelingen op onze school.

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.

actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op Mozaïek Petenbos beïnvloeden.

een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving. De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. De maximale zittingstermijn is drie jaar. De MR bestaat uit drie gekozen ouders en drie leerkrachten. De oudergeleding van de MR heeft overigens geen zitting in de ouderraad, maar onderhoudt wel contacten met de ouderraad. In het reglement van de MR staan allerlei zaken die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de MR. Belangrijke besluiten worden aan de MR voorgelegd ter instemming of ter advies. In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) en in het MR-reglement is vastgelegd voor welke besluiten dit geldt.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Wereldkidz gaat over de besluiten die gemeenschappelijk zijn of die meerdere scholen aangaan. De werkwijze is geregeld in het GMR-reglement en in de WMS.

Hoe is de MR samengesteld?

De MR cluster Veenendaal bestaat uit een evenredig aantal ouders en leerkrachten van elk van de vier scholen. Voor WereldKidz De Vlieger  zijn dit leerkracht Christel Wildschut  en ouder Fairouz Grad.
 

Vergaderdata 2023-2024

Dinsdag 26 september 2023 locatie WereldKidz Mozaiek Petenbos
Donderdag 30 november 2023 locatie WereldKidz Achtbaan 
Dinsdag 23 januari 2024 locatie WereldKidz Vlieger
Donderdag 21 maart 2024 locatie WereldKidz Balans
Donderdag 23 mei 2024 locatie WereldKidz Mozaiek Petenbos
Dinsdag 25 juni 2024 locatie WereldKidz Achtbaan

Extra informatie over de MR van De Vlieger is op te vragen bij MR collega Christel Wildschut. 

U mag altijd aansluiten bij deze vergaderingen. We vinden het fijn als u zich hier vooraf voor aanmeld door een mail te sturen naar mrmozaiek@wereldkidz.nl.